Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

CONFIRM PAYMENT

แจ้งการชำระเงิน

การแจ้งการชำระเงินสำหรับลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการ

หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี กรุณากรอกชื่อที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี เลขที่ผู้เสียภาษี  และที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการส่งเอกสารไปให้ลูกค้านะครับ และใส่ยอดจำนวนเงินแบบมีเศษทศนิยมเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

 

กรอกข้อมูลชำระเงิน
ชื่อ สกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
 
เลขที่อ้างอิง
ประเภทรายการชำระ *
วันที่โอนเงิน *
เวลา *
จำนวนเงิน *

เลือกธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขาTiwanon 8

ธนาคารกรุงเทพ สาขาNonthaburi

ธนาคารกรุงไทย สาขาPakkred

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาNgamwongwan


รายละเอียดเพิ่มเติม:

สลิป